سیاست: کسب بیشترین منفعت برای جمع یا گروه حاکم
منافع ملی از هر روشی
انقلاب ایران : معنی سیاست بهترین فضا برای انتخاب
انتم ساسه العباد
اولین لطمه شکاف بین معنویت و سیاست : بی دینی مردم
موضوع سیاست : قدرت
ظرفیت به دست نمی آید به جز با معنویت
امام : سعی کنید قبل از پیشرفت در هر امری در انسانیت پیشرفت کنید.
داستانی از شهید بابایی، رجایی و بهشتی ؛ حضرت امیر و خوارج نمونه هایی از ظرفیت سیاسی
سیاستمدار اهل معنویت
در سیاست همراه با معنویت برد و باخت معنی ندارد.

دریافت صوت جلسه

 

۸ تیر , ۱۳۹۴

رابطه معنویت و سیاست

سیاست: کسب بیشترین منفعت برای جمع یا گروه حاکم منافع ملی از هر روشی انقلاب ایران : معنی سیاست بهترین فضا برای انتخاب انتم ساسه العباد […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه چهارم : سومین و چهارمین اثر تربیتی: « حفظ حداقل دین » و «ادب »

۳. حفظ حداقل دین ۴. ادب a.‎ عزاداری، سبب افزایش تربیتی b.‎ روضه حضرت ابوالفضل دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/12_AsarTarbyati/AsarTarbyati04.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه چهارم : سومین و چهارمین اثر تربیتی: « حفظ حداقل دین » و «ادب »

۳. حفظ حداقل دین ۴. ادب a.‎ عزاداری، سبب افزایش تربیتی b.‎ روضه حضرت ابوالفضل دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/12_AsarTarbyati/AsarTarbyati04.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه سوم: دومین اثر تربیتی: تقویت روحیه ایثار

آثار وضعی و طبیعی ماه محرم ۱. مهربان تر شدن و تقویت روابط خانوادگی وظیفه صدا و سیما و آموزش و پرورش در قبال خانواده ۲. […]

Best casino live online reviews.