تقسیم بار مناسب
داشتن رابطه ای خوش و خرم با حیات
عبادت احرار، نتیجه شکرگذاری از حیات
معرفت عمیق تر، نتیجه شکرگزاری از حیات
نداشتن رابطه بد با دنیا

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.