زندگی انقلابی
جمع بین فردیت گرایی و اجتماع گرایی
یک انقلابی عارف، صددرصد به فکر خود و قیامت خودش است
یک انسان انقلابی، تمام وجودش وقف جامعه و تاریخ است
وقتی یک انقلابی می تواند مزه « برای جهان بودن» را بچشد …
عشق به شهادت، یک جریان توأم فردی و اجتماعی است و«انقلابی» این دو را با هم دارد

  • زیبایی فیلم هایی که، هر دو روی شخصیت یک انقلابی به تصو یر کشیده می شود
  • چرا امروز جهانیان دنبال این الگو می گردند؟
  • مفهوم ولایت، نجات بخش بشر در سرگردانی ها
  • داستان های انقلابی سرگرم کننده ترین، جذا ب تر ین و سازنده تر ین داستان ها

انقلابی، اولویت های خدا را بر اولویت های خودش ترجیح می دهد

  • مسلمان غیر انقلابی، کسی است که کار دینی بدون اولویت انجام می دهد

بعد از سی سال، چرا هنوز باید به دنبال استمرار انقلاب باشیم؟

  • هنوز به غیرت انقلابی نیاز هست

تحقق آرمان های انقلاب، نیازمند اخلاق اصیل انقلابی

  • اخلاقیات انقلابی گری اخلاق خاصی است
  • هنوز به کار انقلابی نیاز است
  • انقلابی هیچ وقت طلبکار نمی شود

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.