نماز، بزرگترین استاد

نیاز به استاد و نقش او در راهنمایی انسان
نماز، بزرگترین استاد
نماز، تمرین استقلال

دریافت صوت جلسه


نماز، تنظیم کننده روح

نماز، تنظیم کننده روح آدمی
رعایت ادب، قدم اول نماز
بی ادبی در میان مسیحیان اروپا

 1. گرفتن ادب از مسیحیان، ریشۀ جنایت هاي اسرائیل
 2. بی ادبی در میان مسیحیان
 3. آموزش بی ادبی در فیلم هاي غربی
 4. لزوم آموزش ادب به بچه ها
 5. بی ادبی، علت فروپاشی خانواده ها در غرب
 6. قانونی کردن بی ادبی به پدر و مادر در غرب

ثمرات ادب

 • وقتی که انسان کم می آورد
 • کنترل کننده هواي نفس
 • لذت از زندگی

ثمره ي ادب ورزي هنگام نماز

آثار نماز مودبانه

فلسفه ي تکراري بودن نماز
آثار نماز مؤدبانه

 • حقارت دنیا در چشم انسان
 • استقلال شخصیت
 • سایر فواید...

نماز متفکّرانه
نماز، راه خودسازي

دریافت صوت جلسه


نماز مودبانه و حساب بردن از خدا

رعایت ادب اولین گام براي نماز خوب خواندن
شباهت نماز، به رژه نظامی
آثار وجود عظمت خداوند در دل

 • فلسفه « الله اکبر » در نماز
 • عظمت، عامل محبوبیت
 • مشکل جهان مسیحیت
 • خداي فاقد عظمت در عرفا نهاي وارداتی

راه بهتر شدن نماز

دریافت صوت جلسه

نماز خوب

چگونه دیگران را قانع کنیم نماز بخوانند؟
تصور اشتباه از نماز خوب
تعریف نماز خوب

 • کاهش نقایص زندگی
 • تنظیم روح آدمی
 • آباد کردن دنیا
 • کلید مقامات مادي و معنوي

برخی از آثار نماز خوب
سادگی و راحت بودن نماز خوب
نماز ابتدایی، رعایت ادب

 • نماز در مرحله اول، رعایت ادب است، نه عشق بازي
 • خدا آداب نماز را واجب کرده، نه حال و گریه را

دریافت صوت جلسه

چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟

(حرم مطهر امام رضا(ع) تابستان ۸۵ آغاز ماه رجب ۵ جلسه)
از جمله پرطرفدارترین و کاربردي ترین مباحثی است که تاکنون ارائه شده است.
معرفی بحث
راه ساده خواندن یک نماز خوب چیست؟ مهمترین ویژگی یک نماز خوب چیست؟ چگونه نماز بخوانیم تا از نماز لذّت ببریم؟ چرا نماز در ما تاثیر نمی گذارد؟ نماز ما چه اشکالی دارد؟... و مهمترین راه ترویج نماز چیست؟


Subscribe to چگونه یک نماز خوب بخوانیم