مبارزه با نفس برای متعادل ماندن
معنای درست مبارزه با نفس

 • چرا برای خوب بودن و خوب ماندن، نیاز به مبارزه با نفس داریم؟
 • دو تلقی از مبارزه با نفس

تأثیر محبت اهلبیت(ع) در به تعادل رسیدن انسان

 • محبت به اهلبیت(ع)، عقده و کمبود را از بین می برد
 • آثار محبت به اهلبیت(ع): توکل، عدم حب دنیا، شجاعت….
 • بی توجهی به محبت اهلبیت(ع) در تعلیمات دینی
 • محبت به اهلبیت(ع)؛ تنها راه خوب شدن

دقت های لازم برای تدبیر معنوی

 1. « اولویت ها » فهم عمیق از دین و شناخت
 2. عدم تدبیر معنوی در کتا بهای درسی
 3. تغییر اولویت ها؛ اهتمام اصلی شیطان
 4. توجه به تفاوت های فردی در برنامه ریزی معنوی
 5. چگونه محبت به اهلبیت(ع)، ایجاد حکمت می کند

دریافت صوت جلسه

۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

به تعادل رسیدن انسان در احساس

مبارزه با نفس برای متعادل ماندن معنای درست مبارزه با نفس چرا برای خوب بودن و خوب ماندن، نیاز به مبارزه با نفس داریم؟ دو تلقی […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

چرا علی رغم تطبیق فطرت های سه گانه، به کمال نمی رسیم؟

تطابق شاکله دین، با شاکله ما و با شاکله هستی، کار دینداری را ساده می کند استفاده غلط از آزادی و آگاهی استفاده غلط از «احساس» […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

هماهنگی ساختار دین با ساختار طبیعت و ساختار انسان

فطرت های سه گانه: دین، طبیعت و انسان معنای فطرت= ساختار= شاکله طبیعت، بهترین استاد به خواسته های دل توجه کنیم برنامه ریزی طبیعی به کمک […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

معنویت و تدبیر

(هیئت نور محرم ۸۴ ۱۱ جلسه) معرفی بحث رشد معنوی، یک امر خودبخودی نیست « برنامه ریزی » و « تدبیر » می خواهد؛ همچنانکه برای […]

Best casino live online reviews.