سیاست: کسب بیشترین منفعت برای جمع یا گروه حاکم
منافع ملی از هر روشی
انقلاب ایران : معنی سیاست بهترین فضا برای انتخاب
انتم ساسه العباد
اولین لطمه شکاف بین معنویت و سیاست : بی دینی مردم
موضوع سیاست : قدرت
ظرفیت به دست نمی آید به جز با معنویت
امام : سعی کنید قبل از پیشرفت در هر امری در انسانیت پیشرفت کنید.
داستانی از شهید بابایی، رجایی و بهشتی ؛ حضرت امیر و خوارج نمونه هایی از ظرفیت سیاسی
سیاستمدار اهل معنویت
در سیاست همراه با معنویت برد و باخت معنی ندارد.

دریافت صوت جلسه

 

۸ تیر , ۱۳۹۴

رابطه معنویت و سیاست

سیاست: کسب بیشترین منفعت برای جمع یا گروه حاکم منافع ملی از هر روشی انقلاب ایران : معنی سیاست بهترین فضا برای انتخاب انتم ساسه العباد […]

Best casino live online reviews.