۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

راز ابهام فلسفه احکام

۱۶. عقل و دین، فلسفه احکام چرا نماز صبح دو رکعت و با صدای بلند خوانده می شود؟ آیا قوانین اسلامی در عین آسمانی بودن، زمینی […]

Best casino live online reviews.