جلسه دهم نقد تمدن غرب؛ ولایت در ایران

وضعیت جامعۀ بشری
رسالت هنرمندان ما
رسالت دولت ما
چند مثال در نقد نظام غرب

  • عوارض انسانی نظام جزا و پاداش
  • هیچ فضیلتی در نظام غربی به عنوان فضیلت انسانی دیده نمی شود
  • ارزش راست گویی در جامعۀ غربی

ولایت در ایران
توجه به فضایل ولی و غفلت از جایگاه ولی (مظلومیت ولی)

دریافت صوت جلسه

۸ تیر , ۱۳۹۴

نقد تمدن غرب؛ ولایت در ایران

جلسه دهم نقد تمدن غرب؛ ولایت در ایران وضعیت جامعۀ بشری رسالت هنرمندان ما رسالت دولت ما چند مثال در نقد نظام غرب عوارض انسانی نظام […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

علل ولایت گریزی

جلسه نهم علل ولایت گریزی ادامۀ بررسی برخی آیات قرآن تبیین ولایت گریزی ۱. ذهنیت غلط و برداشت نادرست نسبت به ولایت چرا خدا در ما […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

علل ولایت ستیزی از نگاه قرآن

جلسه هشتم علل ولایت ستیزی از نگاه قرآن ادامۀ بحث مظلومیت ولی ۱. آیۀ الرکسی ۲. سوره مومنون: رئیس بودن پیامبران، مشکل تمام مخالفین پیامبران ۳. […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

عوامل مظلومیت ولی

جلسه هفتم عوامل مظلومیت ولی مروری بر آثار رعایت کرامت انسانی توسط مرکز قدرت آزادی در حکومت ولایی و به بردگی کشیدن انسا نها در غرب […]

Best casino live online reviews.