اصلاح و تربیت فردی و اجتماعی
انتظارات تربیتی از محرم داشته باشیم
مقاومت نکردن؛ شرط تاثیرگذاری امام حسین (ع)

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه اول: فرازمانی و فراامکانی بودن آثار تربیتی امام حسین (ع)

اصلاح و تربیت فردی و اجتماعی انتظارات تربیتی از محرم داشته باشیم مقاومت نکردن؛ شرط تاثیرگذاری امام حسین (ع) دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/12_AsarTarbyati/AsarTarbyati01.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

آثار تربیتی عزای حسین(ع)

آثار تربیتی عزای امام حسین (ع) محرم ۸۵ – ۴ جلسه شرکت در مجالس روضه و عزادار بودن برای امام حسین(ع)، به صورت خودبه خودی یک […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سرانجام خوبان بی سیاست (مردم کوفه)

نتیجه عدم درک سیاسی نتیجه سکوت در برابر ظلم دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/08_Syasat/Syasat09.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سیاست در غرب

آزادی سیاسی در غرب غیر سیاسی بودن مردم، مهمترین اشکال غرب چگونه مردم غرب را غیرسیاسی کرده اند؟ راه بیداری غرب نتیجه خوبی های غرب دریافت […]

Best casino live online reviews.