۳. حفظ حداقل دین
۴. ادب
a.‎ عزاداری، سبب افزایش تربیتی
b.‎ روضه حضرت ابوالفضل

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه چهارم : سومین و چهارمین اثر تربیتی: « حفظ حداقل دین » و «ادب »

۳. حفظ حداقل دین ۴. ادب a.‎ عزاداری، سبب افزایش تربیتی b.‎ روضه حضرت ابوالفضل دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/12_AsarTarbyati/AsarTarbyati04.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه چهارم : سومین و چهارمین اثر تربیتی: « حفظ حداقل دین » و «ادب »

۳. حفظ حداقل دین ۴. ادب a.‎ عزاداری، سبب افزایش تربیتی b.‎ روضه حضرت ابوالفضل دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/12_AsarTarbyati/AsarTarbyati04.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه سوم: دومین اثر تربیتی: تقویت روحیه ایثار

آثار وضعی و طبیعی ماه محرم ۱. مهربان تر شدن و تقویت روابط خانوادگی وظیفه صدا و سیما و آموزش و پرورش در قبال خانواده ۲. […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه دوم: اولین اثر تربیتی : تقویت روابط خانوادگی و مهربان تر شدن

تاثیر روضه امام حسین بر روابط خانوادگی کمبود محبت در خانواده ، ریشه بسیاری از گناهان دنبال محبت کردن باشیم نه محبت دیدن خاصیت امام اصلاح […]

Best casino live online reviews.