کمک طبیعت به تدبیر
روح آدمی مانند جامعه نیاز به تدبیر دارد
روش شیطان برای مقابله با تدبیر و راه مقابله با آن
بر هم زدن و تغییر اولویت ها، مهمترین تلاش شیطان
دریافت صوت جلسه

۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

نیاز روح به تدبیر

کمک طبیعت به تدبیر روح آدمی مانند جامعه نیاز به تدبیر دارد روش شیطان برای مقابله با تدبیر و راه مقابله با آن بر هم زدن […]

Best casino live online reviews.