عقل انفع منافع را تشخیص می دهد
نقش عقل و حس در انتخاب بهشت و جهنم
عقل به دنبال انتخاب برتر است

دریافت صوت جلسه

۸ شهریور , ۱۳۹۴

کاربرد اصلی عقل

عقل انفع منافع را تشخیص می دهد نقش عقل و حس در انتخاب بهشت و جهنم عقل به دنبال انتخاب برتر است دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/10_LetaftAghl/LetafatAghl01.mp3
۸ شهریور , ۱۳۹۴

لطافت عقل

لطافت عقل (تهران شهرک غرب مسجد الرّسول دهه سوم محرم ۸۵ ۸ جلسه) عقل برای نجات از جهنم و سوق به سوی بهشت نیست . عقل […]

Best casino live online reviews.