نمی توان عین پیامبر عمل کرد
تفکر و دل سالم داشتن، لازمۀ الگوپذیری صحیح از سیره

  • الگوپذیری های ظاهری غلط و متعصبانه
  • اهمیت تفکر برای الگوپذیری صحیح
  • دل سالم داشتن، شرط سلامت فکر
  • چه کنیم تا، دل پاک و سالم داشته باشیم؟

جهت گیری، مهمترین درس سیره
برخی دیگر از آثار توجه به سیره

  • کجاها باید عین رسول خدا عمل کنیم؟
  • ارزش عمل بیشتر است یا علم؟

تأملی بر یک فراز از زیارت عاشورا

دریافت صوت جلسه

۷ شهریور , ۱۳۹۴

چگونه از سیره الگوپذیری صحیحی داشته باشیم؟

نمی توان عین پیامبر عمل کرد تفکر و دل سالم داشتن، لازمۀ الگوپذیری صحیح از سیره الگوپذیری های ظاهری غلط و متعصبانه اهمیت تفکر برای الگوپذیری […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۵ کارکرد معنوی امام دل

مرور جلسات قبل یکدله با امام دل فوائد و کارکرد معنوی امام دل امام قدرت معنوی می دهد امام، خوب شدن را ساده م یکند امام، […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۴ خصوصیات امام دل (امام دل جمع بین اضداد)

معرفی موضوع و اهداف بحث مرور مباحث جلسات قبل دل، امام می خواهد کار امام دل با دل خصوصیات امام دل (۳ ویژگی) ۱. ناز و […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۳ آباد کردن دل (آداب دل دادگی)

جایگاه محبت و ارزش دل (مرور مباحث گذشته) رابطۀ انسانیت، دین و محبت ارزش دل و لزوم حراست از آن چرا باید دل را آباد کنیم؟ […]

Best casino live online reviews.