۸ شهریور , ۱۳۹۶

درسی از بین خون و پِهِن

عبرتهایی که نگاهمان را به حوادث و مشکلات تغییر میدهد. یخرج الحی من المیت برخی از وقایع روزمره، معجزه ایست که برای ما تکراری شده اما […]

Best casino live online reviews.