مرور جلسات قبل
یکدله با امام دل
فوائد و کارکرد معنوی امام دل
امام قدرت معنوی می دهد
امام، خوب شدن را ساده م یکند
امام، فرصت عاشقی را فراهم می کند
برای عاشقی باید دنیا را به بازی گرفت
امام دل، بازی گردان این بازی
دریافت صوت جلسه

۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۵ کارکرد معنوی امام دل

مرور جلسات قبل یکدله با امام دل فوائد و کارکرد معنوی امام دل امام قدرت معنوی می دهد امام، خوب شدن را ساده م یکند امام، […]
۳ شهریور , ۱۳۹۴

امام دل

(قم هیئت محبین اهل بیت(ع) فاطمیه ۸۱ ۵ جلسه) معرفی بحث اگر گوهر مرکزی دین محبت است، و اگر دین مال انسان است، پس انسان هم […]
۳ شهریور , ۱۳۹۴

ولایت گریزی پنهان

معرفی بحث بعضی ها به ظاهر ولایت پذیر هستند ، اما چون نظام تسخیری دنیا را نپذیرفته اند، دچار ولایت گریزی پنهان می شوند… ولایت و […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه چهارم : سومین و چهارمین اثر تربیتی: « حفظ حداقل دین » و «ادب »

۳. حفظ حداقل دین ۴. ادب a.‎ عزاداری، سبب افزایش تربیتی b.‎ روضه حضرت ابوالفضل دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/12_AsarTarbyati/AsarTarbyati04.mp3

Best casino live online reviews.