جایگاه حیات در یک ساختار صحیح ذهنی
ساختار ذهنی ما درباره حیات آخرت
ساختار ذهنی ما در مورد طول حیات
ساختار ذهنی ما در مورد ارتفاع حیات

دریافت صوت جلسه

۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه شش : ساختار ذهنی ما در مورد حیات

جایگاه حیات در یک ساختار صحیح ذهنی ساختار ذهنی ما درباره حیات آخرت ساختار ذهنی ما در مورد طول حیات ساختار ذهنی ما در مورد ارتفاع […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه ۵ شناخت عرض، طول و ارتفاع دنیا و آخرت

اصلاح تلقی از حیات شناخت طول، عرض و ارتفاع حیات مختصات طول، عرض و ارتفاع حیات دید کلان و شناخت مختصات حیات دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/14_AbaadHayat/AbaadHayat05-motaharmedia.mp3
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه چهارم : جایگاه مهم آخرت برای تعریف حیات

علت توجه به آخرت برای تعریف حیات چیست؟ فراغت از حیات دنیوی برای تعریف حیات رویگردانی پیامبر از کسی که به آخرت توجه ندارد جاودانگی حیات […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه سوم» مختصات تعریف زندگی

محترم بودن زندگی طیب و زیبا بودن زندگی توجه ویژه به جایگاه آخرت دریافت جلسه سوم http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/14_AbaadHayat/AbaadHayat03-motaharmedia.mp3

Best casino live online reviews.