فطرت های سه گانه: دین، طبیعت و انسان
معنای فطرت= ساختار= شاکله
طبیعت، بهترین استاد
به خواسته های دل توجه کنیم
برنامه ریزی طبیعی به کمک فطرت
دریافت صوت جلسه

۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

هماهنگی ساختار دین با ساختار طبیعت و ساختار انسان

فطرت های سه گانه: دین، طبیعت و انسان معنای فطرت= ساختار= شاکله طبیعت، بهترین استاد به خواسته های دل توجه کنیم برنامه ریزی طبیعی به کمک […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

معنویت و تدبیر

(هیئت نور محرم ۸۴ ۱۱ جلسه) معرفی بحث رشد معنوی، یک امر خودبخودی نیست « برنامه ریزی » و « تدبیر » می خواهد؛ همچنانکه برای […]

Best casino live online reviews.