نمی توان عین پیامبر عمل کرد
تفکر و دل سالم داشتن، لازمۀ الگوپذیری صحیح از سیره

  • الگوپذیری های ظاهری غلط و متعصبانه
  • اهمیت تفکر برای الگوپذیری صحیح
  • دل سالم داشتن، شرط سلامت فکر
  • چه کنیم تا، دل پاک و سالم داشته باشیم؟

جهت گیری، مهمترین درس سیره
برخی دیگر از آثار توجه به سیره

  • کجاها باید عین رسول خدا عمل کنیم؟
  • ارزش عمل بیشتر است یا علم؟

تأملی بر یک فراز از زیارت عاشورا

دریافت صوت جلسه

۷ شهریور , ۱۳۹۴

چگونه از سیره الگوپذیری صحیحی داشته باشیم؟

نمی توان عین پیامبر عمل کرد تفکر و دل سالم داشتن، لازمۀ الگوپذیری صحیح از سیره الگوپذیری های ظاهری غلط و متعصبانه اهمیت تفکر برای الگوپذیری […]

Best casino live online reviews.