• دقت و تمیزی ویژگی عمل اهل عمل
  • اهمیت کار دقیق و تمیز در زندگی فردی و اجتماعی
  • واقعیت های اخلاق در غرب

دریافت صوت جلسه

۶ خرداد , ۱۳۹۴

عمل دقیق و تمیز

دقت و تمیزی ویژگی عمل اهل عمل اهمیت کار دقیق و تمیز در زندگی فردی و اجتماعی واقعیت های اخلاق در غرب دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/01-ahle%20amal/AhleAmal08.mp3
۶ خرداد , ۱۳۹۴

عمل حداکثری

۱. انسان ها دو دسته اند، حداقلی و حداکثری ۲. تلقی از دین و اخلاق نیز دوگونه است،حداقلی و حداکثری ۳. توصیه های دین نیز دو […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

عمل مداوم دو

ضرورت عمل مدام اثرات عمل مداوم اثر عمل مداوم بر جسم انسان اثر عمل مداوم بر روح انسان اصلاح و از بین رفتن خصلتهای بد تعادل […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

عمل مداوم یک

خلاصه ای از مباحث گذشته با استفاده از آیات و روایات مرور بحث های گذشته آیات و روایات مربوط به بحث های گذشته بی نشاطی، یکی […]

Best casino live online reviews.