مرور جلسات قبل
یکدله با امام دل
فوائد و کارکرد معنوی امام دل
امام قدرت معنوی می دهد
امام، خوب شدن را ساده م یکند
امام، فرصت عاشقی را فراهم می کند
برای عاشقی باید دنیا را به بازی گرفت
امام دل، بازی گردان این بازی
دریافت صوت جلسه

۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۵ کارکرد معنوی امام دل

مرور جلسات قبل یکدله با امام دل فوائد و کارکرد معنوی امام دل امام قدرت معنوی می دهد امام، خوب شدن را ساده م یکند امام، […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۴ خصوصیات امام دل (امام دل جمع بین اضداد)

معرفی موضوع و اهداف بحث مرور مباحث جلسات قبل دل، امام می خواهد کار امام دل با دل خصوصیات امام دل (۳ ویژگی) ۱. ناز و […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۳ آباد کردن دل (آداب دل دادگی)

جایگاه محبت و ارزش دل (مرور مباحث گذشته) رابطۀ انسانیت، دین و محبت ارزش دل و لزوم حراست از آن چرا باید دل را آباد کنیم؟ […]
۳ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۲ حراست از دل

دین و دل (مرور مباحث گذشته) مناجات، ثمره ارزش قائل شدن برای دل ارزش دل بیشتر است یا عمل؟(توجیه شیطان برای مناجات نکردن با خدا(دل، سرمایۀ […]

Best casino live online reviews.