عوارض نظام تسخیری و راه های کنترل آن

 • عوارض یک نظام تسخیری( ۹ عارضه)
 • با این عوارض چه کنیم؟
 • علت مقاومت طبیعی در مقابل تسخیر شدن
 • کمک های خدا برای جلوگیری از تسخیر شدن نابجای انسان ها
 • نقد راه حل های ارائه شده برای نظام تسخیری
  • نقد حکومت مردم بر مردم
  • نقد راه حل رقابت احزاب
  • نقد کنترل قدرت توسط رسانه ها
 • پاسخ به سوالات

دریافت صوت جلسه

۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه ۲ عوارض نظام تسخیری و راه های کنترل آن

عوارض نظام تسخیری و راه های کنترل آن عوارض یک نظام تسخیری( ۹ عارضه) با این عوارض چه کنیم؟ علت مقاومت طبیعی در مقابل تسخیر شدن […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه اول کمی از اسرار ولایت

محدوده بحث سه جریان؛ ولایت پذیری، ولایت گریزی و ولایت ستیزی عوارض بحث از ولایت ولایت، موضوعی اجتماعی و فردی رابطه ولایت با محبت تعریف ولایت […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

کمی از اسرار ولایت

کمی از اسرار ولایت(نشست تخصصی ولایت دانشگاه علوم رضوی نوروز ۸۵ ۱۰ جلسه) این بحث، از جالب ترین و کاربردی تری مباحث پیرامون ولایت است که […]

Best casino live online reviews.