تاثیر روضه امام حسین بر روابط خانوادگی
کمبود محبت در خانواده ، ریشه بسیاری از گناهان
دنبال محبت کردن باشیم نه محبت دیدن
خاصیت امام اصلاح گری است.

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه دوم: اولین اثر تربیتی : تقویت روابط خانوادگی و مهربان تر شدن

تاثیر روضه امام حسین بر روابط خانوادگی کمبود محبت در خانواده ، ریشه بسیاری از گناهان دنبال محبت کردن باشیم نه محبت دیدن خاصیت امام اصلاح […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

جلسه اول: فرازمانی و فراامکانی بودن آثار تربیتی امام حسین (ع)

اصلاح و تربیت فردی و اجتماعی انتظارات تربیتی از محرم داشته باشیم مقاومت نکردن؛ شرط تاثیرگذاری امام حسین (ع) دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/12_AsarTarbyati/AsarTarbyati01.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

آثار تربیتی عزای حسین(ع)

آثار تربیتی عزای امام حسین (ع) محرم ۸۵ – ۴ جلسه شرکت در مجالس روضه و عزادار بودن برای امام حسین(ع)، به صورت خودبه خودی یک […]

Best casino live online reviews.