۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

آزادی جویی و حریت

– حریٌت؛ فطرت آزادی خواهی دریافت صوت جلسه اول دریافت صوت جلسه دوم دریافت صوت جلسه سوم دریافت صوت جلسه چهارم دریافت صوت جلسه پنجم – […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

عشق، محبت و پرستش

بحث علمی عشق؛ آثار عشق دریافت صوت جلسه – رسانا بودن عشق مجازی به حقیقی دریافت صوت جلسه راه های محب یا محبوب خدا شدن دریافت […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

هنر، موسیقی، خدا

۲۶. فطرت زیبایی دوستی آنچه با هدف تناسب داشته باشد، زیباست حتی اگر مصیبت باشد: ما رایت الا جمیلا(حضرت زینب علیه السلام) برنامه های تشریعی و […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

فطرت: صنعت یا تربیت؟

۲۳. فطرت، سرمایه تربیت تفکر صنعتی: ساختن انسان و نه پرورش استعدادهای او چرا قرآن در پی اثبات وجود خدا نیست؟! اوج هنر پدر و مادر، […]

Best casino live online reviews.