• راه حل دفاع از مقتدر مظلوم
  • سخت ترین قسمت حکومت دینی آن جایی است که ولی جامعه دینی خودش بخواهد از خودش دفاع کند

دریافت جلسه چهارم دوره ی مظلوم مقتدر

۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه چهارم

راه حل دفاع از مقتدر مظلوم سخت ترین قسمت حکومت دینی آن جایی است که ولی جامعه دینی خودش بخواهد از خودش دفاع کند دریافت جلسه […]
۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه سوم

مظلوم مقتدر جلسه سوم علت مظلومیت حضرت، فراتر از اقتدار اجتماعی ایشان است. عمق حبّ و بغض ها نسبت به امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در چه بود؟ […]
۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه دوم

وصف مظلومیت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) مدح اوست. دفاع از مظلوم، سخت تر است یا دفاع از مظلوم مقتدر؟ دریافت جلسه دوم دوره ی مظلوم مقتدر
۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه اول

پیچیدگی های دوران خاص امیرالمؤمنین (علیه السّلام) و اهمیت آن برای دوران ما چرا هنوز آمادگی برخورداری از امام مقتدر را نداریم؟ دریافت جلسه اول دوره […]

Best casino live online reviews.