• نپذیرفتن اقتدار ولی خدا مساوی است با پذیرفتن اقتدار طاغوت
  • انعطاف و اقتدار در جوامع غربی و در جوامع اسلامی

دریافت جلسه هشتم دوره ی مظلوم مقتدر

۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه هشتم

نپذیرفتن اقتدار ولی خدا مساوی است با پذیرفتن اقتدار طاغوت انعطاف و اقتدار در جوامع غربی و در جوامع اسلامی دریافت جلسه هشتم دوره ی مظلوم […]
۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه هفتم

نقش خواص جامعه در مورد اقتدار یا مظلومیت ولی تفاوت رسول و امام دریافت جلسه هفتم دوره ی مظلوم مقتدر
۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه ششم

نفاق غرب در مورد خشونت به موقع سختی فهم اقتدار پیشگیرانه دریافت جلسه ششم دوره ی مظلوم مقتدر
۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه پنجم

رئیس حکومت اسلامی نمایندۀ مردم نیست، بلکه نمایندۀ خداست. حفظ قاطعیت و اقتدار حاکم جامعۀ اسلامی وظیفۀ کیست؟ دریافت جلسه پنجم دوره ی مظلوم مقتدر

Best casino live online reviews.