فهم و تفقه در دین (۲)

فهم بالاتر از علم است
اقسام انسان ها در مواجهه با علم

 1. سالم دل
 2. بیماردل
  • جهل اکتسابی
  • مختصات رفتاری جاهلان
  • عکس العمل نسبت به آگاه ی های دینی، ملاکی برای سلامت و بیماری دل
  • آنچه دلت می پذیرد، تقویت کن
 3. کامل دل

ارزش دادن دین به فهم، احترام و محبت خدا به انسان
پیچیدگی دین

 • غربال بدها از خوب ها
 • تناسب با پیچیدگی انسان و بی نهایت بودن خدا

خصلت های عالمان دین فهم
دو درد دل

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

فهم و تفقه در دین (۲)

فهم و تفقه در دین (۲) فهم بالاتر از علم است اقسام انسان ها در مواجهه با علم سالم دل بیماردل جهل اکتسابی مختصات رفتاری جاهلان […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

فهم و تفقه در دین (۱)

جلسه ۱۶ سه صورت تفقه در دین تفقه در دین و ذائقه و روحیۀ انسان علوم و آثار تربیتی آنها گزاره های دینی، عامل جامعیت و […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

جوان و آرمان

جلسه ۱۵ امر به معروف، راهی برای خودسازی شیوه برخورد با نامه ۳۱ جوانی و آرمان طلبی آرمان، لازمه جوانی غلو، خطر بزرگ آرمان سعۀ صدر، […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

حکمت و نورانیت دل

جلسه ۱۴ حکمت و نورانیت دل دل زنده نیازمند نور است نور و دل دیدن زیبایی ها و زشتی با نور رفع خستگی دل با نور […]

Best casino live online reviews.