علت توجه به آخرت برای تعریف حیات چیست؟
فراغت از حیات دنیوی برای تعریف حیات
رویگردانی پیامبر از کسی که به آخرت توجه ندارد
جاودانگی حیات را باید در آخرت جست

دریافت صوت جلسه

۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه چهارم : جایگاه مهم آخرت برای تعریف حیات

علت توجه به آخرت برای تعریف حیات چیست؟ فراغت از حیات دنیوی برای تعریف حیات رویگردانی پیامبر از کسی که به آخرت توجه ندارد جاودانگی حیات […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه سوم» مختصات تعریف زندگی

محترم بودن زندگی طیب و زیبا بودن زندگی توجه ویژه به جایگاه آخرت دریافت جلسه سوم http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/14_AbaadHayat/AbaadHayat03-motaharmedia.mp3
۸ تیر , ۱۳۹۴

مختصات تعریف زندگی

اولویت تعریف زندگی داشتن دید کلان زیبا دیدن زندگی سرگرم کننده بودن زندگی محترم دیدن زندگی دریافت جلسه دوم http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/14_AbaadHayat/AbaadHayat02-motaharmedia.mp3
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه یک: مختصات محبت به امام حسین

امام حسین (ع) از هر امامی به ما نزدیکتر است. محبت به امام حسین حداقلی است. محبت به امام حسین (ع) تلاش زیادی نمی خواهد. محبت […]

Best casino live online reviews.