تطابق شاکله دین، با شاکله ما و با شاکله هستی، کار دینداری را ساده می کند
استفاده غلط از آزادی و آگاهی
استفاده غلط از «احساس» و نشناختن خواست واقعی دل

  • هوای نفس؛ عامل گمراهی از راه فطرت
  • آگاهی هایی که ما را به اشتباه می اندازد
  • علم ناقص؛ مقدمه توکل و ایمان به خدا
  • جایگاه گمان در علوم انسانی دانشگاهی
  • از نتایج علم نیم بند

دریافت صوت جلسه

۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

چرا علی رغم تطبیق فطرت های سه گانه، به کمال نمی رسیم؟

تطابق شاکله دین، با شاکله ما و با شاکله هستی، کار دینداری را ساده می کند استفاده غلط از آزادی و آگاهی استفاده غلط از «احساس» […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

هماهنگی ساختار دین با ساختار طبیعت و ساختار انسان

فطرت های سه گانه: دین، طبیعت و انسان معنای فطرت= ساختار= شاکله طبیعت، بهترین استاد به خواسته های دل توجه کنیم برنامه ریزی طبیعی به کمک […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

معنویت و تدبیر

(هیئت نور محرم ۸۴ ۱۱ جلسه) معرفی بحث رشد معنوی، یک امر خودبخودی نیست « برنامه ریزی » و « تدبیر » می خواهد؛ همچنانکه برای […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

غربت و آبروداری

زندگی غریبانه و بی نیازی از آبرومندی نزد دیگران زندگی غریبانه برای فرار از امتحان نیست غربت، مراتب متفاوتی دارد دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/11_HormatAberoo/HormatAberoo08-motahar.mp3

Best casino live online reviews.