(تالار فردوسی دانشگاه تهران ـ نیمسال اول تحصیلی ۸۸- ۹۸ ـ هشت جلسه)
‫معرفی بحث‬


‫مفهوم ولایت در اعتقادات دینی ما جایگـاه ویـژه ای دارد بـه گونـه ای کـه در‬ ‫روایات، رکن رکین دین و مهمتر از سایر ارکان دین، مانند نماز و روزه و حـج و‬ ‫زکات شمرده شده و شرط قبولی سایر اعمال نیز به حساب آمده است… ولایـت‬ ‫مهم ترین عامل شکل گیری حوادث تاریخ اسلام نیز میباشد…. *امـروزه جامعـه‬ ‫بشری هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجـابی بـا مفهـوم ولایـت مواجـه‬ ‫است. . . . * باید در مورد ولایت وانواع و اقسام آن صحبت کرد. زیرا پدیـده ای‬ ‫که امروز مردم جهان در حال تجربه کردن و لمـس کـردن آن هـستند، همـانی‬ ‫است که ولایت نامیده میشود. که اگر ظالمانه و نابجـا بـود، و تحـت امـر خـدا‬ ‫نبود، میشود ولایت طاغوت، که آثار آن مردم را آزار داده و بن بستهـای خـود‬ را نشان میدهد.‬
بحث از ولایت در چنین شرایطی از دو جهت اهمیت دارد: یکی اینکه تکلیـف‬ ‫خود را با ولایت طاغوت در جهان روشن کنیم و دیگر از این جهت که، تکلیـف‬ ‫خود را با ولایت خدا مشخص کنیم… *مسأله ای کـه اهمیـت فـوق العـاده دارد؛‬ ‫این است که چگونه ولایت خدا را بر حیات بشر، در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی‬ حاکم کنیم؟ عمق آن تا کجاست؟ چگونه تحقق پیدا میکند؟‬
‫این مسأله گمشده بشر است؛ بحث دینی یا مذهبی نیست. میتواند یک بحث‬ ‫نجات بخش برای بشر باشد.‬ ‫بنابراین در مسأله ولایت، باید تکلیـف خـود را بـا تحقـق ولایـت خداونـد در‬
‫زندگی بشر، و نیز با ولایت طاغوت مشخص کنیم. نه اینکـه صـرفاً منـاظره ای‬ ‫میان شیعه وسنی ایجاد کرده باشیم. قرآن کریم نیز این گونه نگاه نکـره اسـت.‬
‫میفرماید: شما اساسی تر به مسأله ولایت نگاه کنید. آن گاه بـسیاری از مـسائل‬ فرعی در این میان، خود به خود حل خواهد شد.‬

فایل pdf خلاصه مطالب مجموعه

خرید اینترنتی در فروشگاه بیان معنوی
۱۹ شهریور , ۱۳۹۴

رهایی از ولایت طاغوت‬

(تالار فردوسی دانشگاه تهران ـ نیمسال اول تحصیلی ۸۸- ۹۸ ـ هشت جلسه) ‫معرفی بحث‬ ‫مفهوم ولایت در اعتقادات دینی ما جایگـاه ویـژه ای دارد بـه […]
۱۹ شهریور , ۱۳۹۴

نهال ولایت در نهاد خانواده

حجت الاسلام علیرضا پناهیان در دهۀ اول محرم سال ۹۰، در مهدیه تهران با موضوع «نهال ولایت در نهاد خانواده» به ایراد سخنرانی پرداختند. در زیر […]
۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

اولین قدم برای معرفی دین

(همایش معنوی جهان امروز جوان فردا تابستان ۸۵) معرفی بحث روشی که امروزه اغلب ما، برای آشنایی فرزندان خودمان با دین و معرفی دین به آنها […]
۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

درد دین

( (بیت رهبری عاشورای ۸۵ معرفی بحث در قدم اول، غرب تلاش می کرد دین را امری موهوم و خرافی جلوه بدهد، اما در مقابل معنویت […]

Best casino live online reviews.