• رئیس حکومت اسلامی نمایندۀ مردم نیست، بلکه نمایندۀ خداست.
  • حفظ قاطعیت و اقتدار حاکم جامعۀ اسلامی وظیفۀ کیست؟

دریافت جلسه پنجم دوره ی مظلوم مقتدر

۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه پنجم

رئیس حکومت اسلامی نمایندۀ مردم نیست، بلکه نمایندۀ خداست. حفظ قاطعیت و اقتدار حاکم جامعۀ اسلامی وظیفۀ کیست؟ دریافت جلسه پنجم دوره ی مظلوم مقتدر
۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه چهارم

راه حل دفاع از مقتدر مظلوم سخت ترین قسمت حکومت دینی آن جایی است که ولی جامعه دینی خودش بخواهد از خودش دفاع کند دریافت جلسه […]
۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه سوم

مظلوم مقتدر جلسه سوم علت مظلومیت حضرت، فراتر از اقتدار اجتماعی ایشان است. عمق حبّ و بغض ها نسبت به امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در چه بود؟ […]
۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه دوم

وصف مظلومیت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) مدح اوست. دفاع از مظلوم، سخت تر است یا دفاع از مظلوم مقتدر؟ دریافت جلسه دوم دوره ی مظلوم مقتدر

Best casino live online reviews.