• دشمنی با احساسات حسینی در طول تاریخ
 • تقدم گرایش بر عمل
  • عمل نتیجه گرایش
  • وابستگی ارزش عمل به گرایش
  • وابستگی ارزش عمل به اثری که در دل می گذارد.
  • فقدان محبت عمیق، علت اهل عمل نبودن
  • گرایش مصحح عمل

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

اولویت گرایش بر عمل

دشمنی با احساسات حسینی در طول تاریخ تقدم گرایش بر عمل عمل نتیجه گرایش وابستگی ارزش عمل به گرایش وابستگی ارزش عمل به اثری که در […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

اولویت گرایش بر علم

گرایش و محبت، منشاء فعالیت علمی محبت، تحقق دهنده ی علم در وجود آدمی محبت، ثمره ی علم (ارزش علم به تولید محبت است) علم ثمره […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

محبت و روش دشمنی صهیونیزم با آن

جایگزینی حق به جای محبت فروپاشی خانواده ها با از بین بردن محبت راه مقابله چگونگی تحکیم ارتباطات عاطفی و خانوادگی استفاده دشمن از اهانت و […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سه گروه در ارتباط با احساسات حسینی

۱. گروه مخالفان ۲. گروه مدافعان ضعیف ۳. گروه موافقان قوی و اقسام آنها دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/03_Ehsasat/Ehsasat02.mp3

Best casino live online reviews.