• آزادی سیاسی در غرب
  • غیر سیاسی بودن مردم، مهمترین اشکال غرب
  • چگونه مردم غرب را غیرسیاسی کرده اند؟
  • راه بیداری غرب
  • نتیجه خوبی های غرب

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سیاست در غرب

آزادی سیاسی در غرب غیر سیاسی بودن مردم، مهمترین اشکال غرب چگونه مردم غرب را غیرسیاسی کرده اند؟ راه بیداری غرب نتیجه خوبی های غرب دریافت […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

ویژگی های سیاستمداران (صاحبان مناصب سیاسی)

فرصت حضور در مناصب سیاسی خصلت های سیاست مداران از خودگذشتی شجاعت ضرورت طرح ویژگی های سیاسیون در سطح جامعه (آغاز جلسه ۸ ) دریافت صوت […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سیاست و معنویت

احساس سیاسی سیاسی شدن اخلاق اثر معنوی خدمت سیاسی معنویت منصب های سیاسی دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/08_Syasat/Syasat06.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

زیبائی ها و فوائد سیاسی بودن

زیبایی های معنوی در مشاغل اجتماعی زیبایی های سیاسی بودن فواید سیاسی بودن دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/08_Syasat/Syasat05.mp3

Best casino live online reviews.