محترم بودن زندگی
طیب و زیبا بودن زندگی
توجه ویژه به جایگاه آخرت
دریافت جلسه سوم

۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه سوم» مختصات تعریف زندگی

محترم بودن زندگی طیب و زیبا بودن زندگی توجه ویژه به جایگاه آخرت دریافت جلسه سوم http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/14_AbaadHayat/AbaadHayat03-motaharmedia.mp3
۸ تیر , ۱۳۹۴

مختصات تعریف زندگی

اولویت تعریف زندگی داشتن دید کلان زیبا دیدن زندگی سرگرم کننده بودن زندگی محترم دیدن زندگی دریافت جلسه دوم http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/14_AbaadHayat/AbaadHayat02-motaharmedia.mp3
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه یک: مختصات محبت به امام حسین

امام حسین (ع) از هر امامی به ما نزدیکتر است. محبت به امام حسین حداقلی است. محبت به امام حسین (ع) تلاش زیادی نمی خواهد. محبت […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

ابعاد حیات

ابعاد حیات – هیات نور- محرم ۸۵- ده جلسه زندگی یک بازی است، اگر کسی در زندگی غصه خورد، خیلی این بازی را جدی گرفته. اما […]

Best casino live online reviews.