تقسیم بار مناسب
داشتن رابطه ای خوش و خرم با حیات
عبادت احرار، نتیجه شکرگذاری از حیات
معرفت عمیق تر، نتیجه شکرگزاری از حیات
نداشتن رابطه بد با دنیا

دریافت صوت جلسه

۸ تیر , ۱۳۹۴

ضرورت مهندسی فکر در مورد حیات

تقسیم بار مناسب داشتن رابطه ای خوش و خرم با حیات عبادت احرار، نتیجه شکرگذاری از حیات معرفت عمیق تر، نتیجه شکرگزاری از حیات نداشتن رابطه […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه شش : ساختار ذهنی ما در مورد حیات

جایگاه حیات در یک ساختار صحیح ذهنی ساختار ذهنی ما درباره حیات آخرت ساختار ذهنی ما در مورد طول حیات ساختار ذهنی ما در مورد ارتفاع […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه ۵ شناخت عرض، طول و ارتفاع دنیا و آخرت

اصلاح تلقی از حیات شناخت طول، عرض و ارتفاع حیات مختصات طول، عرض و ارتفاع حیات دید کلان و شناخت مختصات حیات دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/14_AbaadHayat/AbaadHayat05-motaharmedia.mp3
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه چهارم : جایگاه مهم آخرت برای تعریف حیات

علت توجه به آخرت برای تعریف حیات چیست؟ فراغت از حیات دنیوی برای تعریف حیات رویگردانی پیامبر از کسی که به آخرت توجه ندارد جاودانگی حیات […]

Best casino live online reviews.