أسیر بسیره جدی و ابی .یعنی قیام من قیامی مهربانانه است .

  • دلایل مهربانانه بودن قیام امام حسین
  • نتیجۀ قیام مهربانانه چیست؟
  • یعنی من شورشی نیستم « أسیر بسیره جدی و أبی »
  • منطق، صبر و مهربانی، روش برخورد حق با باطل

مرز این مهربانی چیست؟

  • چرا امام حسین تسلیم مردم کوفه نشد؟
  • رعایت مرز مهربانی در صلح امام حسن و قیام امام حسین
  • ادامۀ تحلیل مهربانی ها و مرز آن در سیره

سوء استفاده از مهربانی جبهۀ حق

دریافت صوت جلسه

۷ شهریور , ۱۳۹۴

قیام امام حسین(ع)، قیامی مهربانانه (مهر نبوی)

أسیر بسیره جدی و ابی .یعنی قیام من قیامی مهربانانه است . دلایل مهربانانه بودن قیام امام حسین نتیجۀ قیام مهربانانه چیست؟ یعنی من شورشی نیستم […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

اهمیت سیره نبوی

سیره نبوی و قیام امام حسین(ع) سیره نبوی نیاز جامعه امروز سیره چیست؟ رابطۀ سیره با احکام اسلامی اهمیت سیره نبوی در اخلاق بازگشت به ارتباط […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

مهر و قهر در سیره نبوی

(قم هیئت محبین اهلبیت(ع) محرم ۸۵ ۱۰ جلسه) در جامعۀ ما و در آموزش های ما خیلی نسبت به سیره نبوی غفلت شده است . اگر […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

باور علم و قدرت امام

(حرم مطهر امام رضا(ع) تابستان ۸۵ ۱ جلسه) معرفی بحث اخیراً بحث هایی علیه مفهوم امامت و ولایت آغاز شده و نقطه مشترکشان هم این است […]

Best casino live online reviews.