Play best casino slots at this site https://onlineslots.money/.

(هیئت نور محرم ۸۴ ۱۱ جلسه)

معرفی بحث
رشد معنوی، یک امر خودبخودی نیست « برنامه ریزی » و « تدبیر » می خواهد؛ همچنانکه برای رشد علمی و مادی خود هم برنامه ریزی می کنیم. ویژگی های در زندگی فردی یا « برنامه ریزی معنوی » چیست؟ برای « برنامه ریزی معنوی » اجتماعی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ برخی از موضوعات مو رد اشاره عبارتند از: ساختار و کارکرد طبیعت، مهندسی اجتماعی، تعادل روح، تمایلات قلبی، تدبیر و تقدیر…
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

معنویت و تدبیر

(هیئت نور محرم ۸۴ ۱۱ جلسه) معرفی بحث رشد معنوی، یک امر خودبخودی نیست « برنامه ریزی » و « تدبیر » می خواهد؛ همچنانکه برای […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

غربت و آبروداری

زندگی غریبانه و بی نیازی از آبرومندی نزد دیگران زندگی غریبانه برای فرار از امتحان نیست غربت، مراتب متفاوتی دارد دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/11_HormatAberoo/HormatAberoo08-motahar.mp3
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

آبروداری نزد دیگران

حفظ آبروی دیگران تربیت خانوادگی برای ب ینیازی از توجه دیگران حب مقام و تلاش برای آبروداری نزد دیگران در ما ایرانیان راههای جلوگیری از نیاز […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

رابطۀ آبروداری با عزّت و اخلاص

مرز آبرو و عزّت طلبی آبروداری و اخلاص دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/11_HormatAberoo/HormatAberoo06-motahar.mp3

Best casino live online reviews.