عمل کردن مطابق حال دل

  • بی حالی و بی نظمی در برنام ههای معنوی
  • بی توجهی به خصوصیات برنامه ریزی معنوی

برداشت غلط از تقدیر الهی

  • منتظر توفیق ویژه ماندن و برنامه ریزی نکردن
  • با تکیه بر تقدیر، از تدبیر دور نشوید
  • بی توجهی به عقل به عنوان ابزار بندگی خدا
  • نقش محوری فرد برای تدبیر معنوی

قوانین من درآوردی اسلامی
اولویت گذاری امور در برنامه ریزی معنوی

  • تعیین هدف؛ اولین مرحله برنامه ریزی
  • اشتباه در تعیین اولویت های معنوی فرهنگ عامه
  • امام حسین(ع)؛ اولویتی که فراموش نکرده ایم

دریافت صوت جلسه

۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

موانع برنامه ریزی معنوی

عمل کردن مطابق حال دل بی حالی و بی نظمی در برنام ههای معنوی بی توجهی به خصوصیات برنامه ریزی معنوی برداشت غلط از تقدیر الهی […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

نیاز روح به تدبیر

کمک طبیعت به تدبیر روح آدمی مانند جامعه نیاز به تدبیر دارد روش شیطان برای مقابله با تدبیر و راه مقابله با آن بر هم زدن […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

به تعادل رسیدن انسان در احساس

مبارزه با نفس برای متعادل ماندن معنای درست مبارزه با نفس چرا برای خوب بودن و خوب ماندن، نیاز به مبارزه با نفس داریم؟ دو تلقی […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

چرا علی رغم تطبیق فطرت های سه گانه، به کمال نمی رسیم؟

تطابق شاکله دین، با شاکله ما و با شاکله هستی، کار دینداری را ساده می کند استفاده غلط از آزادی و آگاهی استفاده غلط از «احساس» […]

Best casino live online reviews.