Play best casino slots at this site https://onlineslots.money/.

جلسه ۱۶

سه صورت تفقه در دین
تفقه در دین و ذائقه و روحیۀ انسان

 • علوم و آثار تربیتی آنها
 • گزاره های دینی، عامل جامعیت و توسعه روح
 • تأثیر همنشین در ذائقه و روحیه انسان
 • اصلاح ذائقه با تفقه در دین
 • دین، اساس واق عگرایی

پیچیدگی مفاهیم دینی

 • آموزش نادرست، عامل تنفر از دین
 • آسیب های پیچیدگی مفاهیم دینی
 • حکمت پیچیدگی مفاهیم دینی
  1. فرصت گناه برای بیماردلان
  2. تناسب با پیچیدگی انسان

فهم و آگاهی، کلید بصیرت و تعالی
اهمیت ویژه تفقه در دین در جامعه دینی
از فهم تا عمل

 • ذکر، لذت برتر
 • معرفت، محبت، عمل
 • شعر، زبان ذکر

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

فهم و تفقه در دین (۱)

جلسه ۱۶ سه صورت تفقه در دین تفقه در دین و ذائقه و روحیۀ انسان علوم و آثار تربیتی آنها گزاره های دینی، عامل جامعیت و […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

جوان و آرمان

جلسه ۱۵ امر به معروف، راهی برای خودسازی شیوه برخورد با نامه ۳۱ جوانی و آرمان طلبی آرمان، لازمه جوانی غلو، خطر بزرگ آرمان سعۀ صدر، […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

حکمت و نورانیت دل

جلسه ۱۴ حکمت و نورانیت دل دل زنده نیازمند نور است نور و دل دیدن زیبایی ها و زشتی با نور رفع خستگی دل با نور […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

قوی کردن دل با یقین «قوه بالیقین»

قوی کردن دل با یقین «قوه بالیقین» علائم قوت دل تأثیرناپذیری از عوامل نامطلوب بیرونی مهار دل از درون تلقین، تمرینی برای مهار دل محبت، سرمای […]

Best casino live online reviews.