معرفی بحث
بعضی ها به ظاهر ولایت پذیر هستند ، اما چون نظام تسخیری دنیا را نپذیرفته اند، دچار ولایت گریزی پنهان می شوند… ولایت و برتری یک کسی را که نتوانسته از زیرش در برود می پذیرد، از انواع برتر ی های دیگر در می رود…
ولایت پذیر کسی است که هرکسی هر امتیازی داشته باشد می پذیرد…
همین پذیرش امتی ازات همدیگر در زندگی عادی، شخصیت ما را آماده می کند برای ولایت پذیری … می دانید چه کسانی یک عمر ولایت می پذیرند، اما آخرش در می روند؟ آنهایی که شخصیتاً خودشان را برای پذیرش نظام تسخیری
آماده نکردند…
فهرست
نظام تسخیری مقدمۀ ورود در بحث ولایت

  • تفاوتها موجب ایجاد نظام تسخیری
  • آدم نامتعادل نظام تسخیری را نمی پذیرد

نمود نظام تسخیری در بحث ولایت
ولایت گریزی پنهان

  • ولایت گریزی پنهان در زمان امام (ره)
  • ولایت پذیری حقیقی، در گرو پذیرفتن نظام تسخیری
  • منصف و انعطاف پذیر شدن ولای تپذیران با پذیرفتن نظام تسخیری

فلسفۀ میلادیه برای رهبری

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.