(قم هیئت محبین اهلبیت(ع) محرم ۸۵ ۱۰ جلسه)

در جامعۀ ما و در آموزش های ما خیلی نسبت به سیره نبوی غفلت شده است .
اگر با سیره نبوی آشنا بشوی، احکام اسلامی برایت دلنشین تر می شود، زیبایی هایش را لمس می کنی، راحت تر اجرایشان می کنی. اگر ششصد تا کتاب بخوانی به اندازه یک سیره در رونق بخشیدن به عبادت هایت اثر ندارد …
یکی از سیره ها، سادگی پیامبر بود. پیامبر در برخورد با مردم اینقدر ساده عمل می کردند که او را ساده لوح می پنداشتند، زرنگ بودند اما زرنگ بازی نمی کردند، پشت پرده نداشتند … حتّی برای دفاع از ارزش ها نباید زرنگ بازی کرد … و اگر این سیره در فرهنگ جامعه جاری بشود، چه آرامشی ایجاد خواهد شد …
این چه مهر و قهری است در رفتار رسول خدا، که وقتی قهر می کند خیلی ها می برّند و وقتی مهرورزی می کند خیلی ها نمی توانند تحمل کنند؟ ملاک مهربانی و سخت گیری پیامبر چه بود؟ …

Best casino live online reviews.