(هیئت نور محرم ۸۴ ۱۱ جلسه)

معرفی بحث
رشد معنوی، یک امر خودبخودی نیست « برنامه ریزی » و « تدبیر » می خواهد؛ همچنانکه برای رشد علمی و مادی خود هم برنامه ریزی می کنیم. ویژگی های در زندگی فردی یا « برنامه ریزی معنوی » چیست؟ برای « برنامه ریزی معنوی » اجتماعی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ برخی از موضوعات مو رد اشاره عبارتند از: ساختار و کارکرد طبیعت، مهندسی اجتماعی، تعادل روح، تمایلات قلبی، تدبیر و تقدیر…

Best casino live online reviews.