دین و دنیا

امام حسین (ع) را دشمنان دین نکشتند، امام حسین(ع) را «مردم» دیندار کشتند. حتی بسیاری از کسانی که در قتل امام حسین(ع) شرکت کرده بودند، از سربازان و فرماندهان پای رکاب حضرت علی (ع) بودند. اینها همه حسین (ع) را دوست داشتند، و هیچگاه تصور جنگ با او را نمی کردند، پس چگونه راضی به شرکت در قتل حسین (ع) شدند؟…
استاد بر اساس اسناد تاریخی و روایت، به این سوال پاسخ می دهند.
دین و دنیا با هم چه رابطه ای دارند؟ چگونه به دنیا بپردازیم، که به دین ما لطمه نزند؟ معیار عبد دنیا بودن چیست؟ چگونه حب دنیا را در خودمان کنترل کنیم؟ چگونه قابل تصور است که دین داران از همه بهتر دنیای مادی را آباد کنند؟

Best casino live online reviews.