(هیئت محبین حضرت زهرا(س) محرم ۸۵ ۵ جلسه)
معرفی بحث
نیاز به آبرو در رأس نیازهای ما قرار دارد، اما تجاوز از حد طبیعی آبروداری، می شود فخرفروشی … آبروداری مرز نامرئی اما دقیقی با فخرفروشی دارد … مرز و معیار آبروداری خوب چیست؟ چگونه درست آبروداری کنیم؟ آبرو را نباید هدف قرار بدهی، آبرو را «وسیله» ای برای آرامش قرار بده…
اگر کسی آبرو را هدف قرار بدهد نه وسیله، دو خطر وجود دارد :
۱.ریاکار می شود ۲. وارد بازار تجارت می شود… آبرویش را پیش دو نفر خرج کند تا پیش ده نفر آبرو کسب کرده باشد … دنیا را خرج آبرویت کن، نه اینکه آبرویت را خرج دنیا کنی … چگونه با بچه هایمان رفتار کنیم تا آبرودار باشند، بدون اینکه نیا زی به توجه دیگران داشته باشند؟…

Best casino live online reviews.