این یک قاعده است که گاهی از اوقات باید از عمل شروع کرد. یعنی به جای اینکه معرفت مان زیاد بشود تا عمل مان درست شود تا عملمان درست شود یا اینکه دل مان و انگیزه هایمان را درست کنیم تا عمل مان درست شود. اول باید از عمل شروع کنیم …
یکی از امتیازهای بسیار مهم عمل این است که راحت تر از اندیشه، اعتقادات و گرایش ها قابل کنترل است. اگر انسان بخواهد «فکر» و «قلب» اش را کنترل و اصلاح کند، خیلی سخت است. اما کنترل «عمل» ساده تر است. آنوقت عمل خودش «فکر» و «قلب» انسان را اصلاح می کند. عمل گرایش های ما را تنظیم میکند… تاثیرات عمل بر اندیشه چیست؟
در این جلسات، استاد به تاثیرات عمل بر روی ابعاد دیگر انسان و راه های پرورش و توجه به «عمل»، می پردازند. و مباحث کاربردی و مهمی را در این زمینه مطرح می فرمایند. این بحث علی رغم این که ۲۴ جلسه است به جهت کاربردی بودن آن، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

 

 

Best casino live online reviews.