(قم هیئت محبین اهل بیت(ع) فاطمیه ۸۱ ۵ جلسه)
معرفی بحث
اگر گوهر مرکزی دین محبت است، و اگر دین مال انسان است، پس انسان هم هر چه دارد، اصلش برمی گردد به محبت. و جای محبت در «دل» است. لذا اگر کسی بخواهد از اصل دارایی اش پاسداری کند، باید از «دل»ش پاسداری کند…
وقتی که «دین چیزی جز محبت نیست» پس فلسفۀ دستورات دینی هم چیزی جز پاسدارای از محبت نیست…
ظرفیت بزرگ دل تو، تنها ابزار بهره برداری از نعمات بی کران میلیاردها سال زندگی در آن دنیاست . این ظرفیت را اینجا باید پیدا کنی … مقرّرات مربوط به پرورش دل و پاسداری از آن چیست؟
بدون امام، دل تنظیم نمی شود … بدون امام، دل تحرّک و فعالیت پیدا نمی کند، همیشه در انفعال می ماند…
دل، برای ایجاد هماهنگی بین ابعاد متضاد خودش، نیاز به یک امام و مربی دارد … امامِ دل چه ویژگی ها و کارکردهایی دارد؟…

Best casino live online reviews.