ابعاد حیات – هیات نور- محرم ۸۵- ده جلسه
زندگی یک بازی است، اگر کسی در زندگی غصه خورد، خیلی این بازی را جدی گرفته. اما زندگی محترم هم هست اگر زندگی برای انسان محترم نباشد، درستش نمی کند.
حیات ما، سه بعد دارد: «طول حیات» مدت آن است و « عرض حیات» امکاناتی است که برای دسترسی به خواسته هایمان داریم، و « ارتفاع حیات» سطح و کیفیت آن است…
در این دنیا محدودیت های عرضی و طولی را نمی توان برطرف کرد، اما تلاش برای افزایش ارتفاع، میلیاردها برابر اثر دارد، آنوقت ما در این دنیا دنبال افزایش عرض حیات می رویم و از ارتفاع حیات غافل می شویم…
فلسفه حیات دنیا این است که معده ر
وحت ظرفیت و آمادگی پیدا بکند، تا آن دنیا بیشتر بتوانی «خدانوشی» کنی…
اگر عرض دنیا محدود نبود، درگیرش نمی شدیم تا در این درگیری رشد کنیم، روحمان کش بیاید، و ظرفیتمان افزایش پیدا کند … اگر عرض دنیا محدود نبود، به ارتفاع نمی اندیشیدیم… و اگر عرض دنیا محدود نباشد، بازی با دنیا شکل نمی گیرد، مثل فوتبال که به اندازه همه توپ نیست …. محدودیت های تشریعی یک فن است برای باز کردن و عبور از محدودیت های تکوینی …
زندگی را جدی نگیر، تا بتوانی با آن بازی کنی …
برخی از موضوعات مورد اشاره عبارتند از: ضرورت مهندسی فکر در مورد حیات، مهندسی معنوی، مهارت های بازی با حیات دنیا…

Best casino live online reviews.