موعظه، راهی برای احیای دل «أحیِ قلبک بالموعظه»

دین و تمایلات انسان

 • ناسازگاری تمایلات انسان با دین، یک نگرش انحرافی
 • هر گفتمانی ادبیاتی دارد
 • ضرورت طرح گفتمان جدید برای جوانان
 • تناسب و سازگاری دین با تمایلات عمیق انسان

اقبال و ادبار دل

 • تغییر توجه دل، یک روال طبیعی
 • لزوم تسلط بر دل
 • موعظه، راهی برای تعادل خوب یها

موعظه

 • معنای موعظه
 • موعظه کنندگان
 • عکس العمل شایسته در برابر موعظه
 • موعظه شنو کم شده است
 • تأثیر موعظه پذیری بر رقت قلب

فایل pdf جلسه
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.