مشخصه های سلامت دل

  • ضرورت پرورش دل
  • تعادل خواسته، شاخص سلامت دل
  • نقش مهربانی و موعظه در تعادل دل

موعظه گرفتن

  • از انسان ها
  • از زمانه

نشست و برخاست با موعظه کنندگان
خود را به موعظه های خدا بسپارید

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.