فهم و تفقه در دین (۲)

فهم بالاتر از علم است
اقسام انسان ها در مواجهه با علم

 1. سالم دل
 2. بیماردل
  • جهل اکتسابی
  • مختصات رفتاری جاهلان
  • عکس العمل نسبت به آگاه ی های دینی، ملاکی برای سلامت و بیماری دل
  • آنچه دلت می پذیرد، تقویت کن
 3. کامل دل

ارزش دادن دین به فهم، احترام و محبت خدا به انسان
پیچیدگی دین

 • غربال بدها از خوب ها
 • تناسب با پیچیدگی انسان و بی نهایت بودن خدا

خصلت های عالمان دین فهم
دو درد دل

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.