جلسه ۱۶

سه صورت تفقه در دین
تفقه در دین و ذائقه و روحیۀ انسان

 • علوم و آثار تربیتی آنها
 • گزاره های دینی، عامل جامعیت و توسعه روح
 • تأثیر همنشین در ذائقه و روحیه انسان
 • اصلاح ذائقه با تفقه در دین
 • دین، اساس واق عگرایی

پیچیدگی مفاهیم دینی

 • آموزش نادرست، عامل تنفر از دین
 • آسیب های پیچیدگی مفاهیم دینی
 • حکمت پیچیدگی مفاهیم دینی
  1. فرصت گناه برای بیماردلان
  2. تناسب با پیچیدگی انسان

فهم و آگاهی، کلید بصیرت و تعالی
اهمیت ویژه تفقه در دین در جامعه دینی
از فهم تا عمل

 • ذکر، لذت برتر
 • معرفت، محبت، عمل
 • شعر، زبان ذکر

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.