جلسه ۹ زنده کردن دل با موعظه

چند نکته

  • ذکری به نام موعظه و نصیحت
  • مطالعه متن: جزءنگری یا کل نگری؟
  • برخی ویژگی های نامه ۳۱

موعظه و دل

  • موعظه و حقیقت مبارزه با نفس
  • لزوم تقاضای موعظه
  • شاخص های زندگی دل

تناسب آخرت با خواسته ها و حقیقت انسان
فایل pdf سرفصل ها

دریافت صوت جلسه

 

Best casino live online reviews.